Úvod » Pohlcovače vlhkosti » WELL DONE Pohlcovač vlhkosti Lavender 500ml


        

WELL DONE Pohlcovač vlhkosti Lavender 500ml

 

Číslo produktu: 2731
Výrobce: Well Done
EAN kód: 5998466112731
naše cena bez DPH: 70 Kč
naše cena s DPH (21 %):
85 Kč

do košíku:
  ks  

Přípravek sloužící na snížení vlhkosti vzduchu. Granule nacházející se v přístroji, zabrání kondenzaci páry, tvorbě plísní a vytváří hygienické prostředí.

 

Bezpečnostní upozornění:Pozornost

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+ P311 PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.