Úvod » Čističe do koupelny a kuchyně » WELL DONE Odstraňovač vodního kamene a rzi 5 l


        

WELL DONE Odstraňovač vodního kamene a rzi 5 l

 

Číslo produktu: 5527
Výrobce: Well Done
EAN kód: 5998466115527
naše cena bez DPH: 160 Kč
naše cena s DPH (21 %):
194 Kč

do košíku:
  ks  

Skvělý prostředek na rozpouštění a odstranění vodního kamene bez ohřívání v přístrojích jako jsou kávovary, varné konvice, ohřívače.

Bezpečnostní upozornění:Pozornost

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.