Úvod » Přípravky na textílie » WELL DONE Fine tableta na čištění pračky 2 ks


        

WELL DONE Fine tableta na čištění pračky 2 ks

 

Číslo produktu: 9549
Výrobce: Well Done
EAN kód: 5998466119549
naše cena bez DPH: 40 Kč
naše cena s DPH (21 %):
48 Kč

do košíku:
  ks  

Odstraní usazené zbytky po používaní pracího prostředku, odstraní vodní kámen, což prodlužuje životnost pračky, odstraňuje nepříjemné pachy.

 

Bezpečnostní upozornění:Nebezpečí

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Reakce: P301 + P311 PŘI POŽITÍ:Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P401 Skladujte: chladném a suchém místě

P501 Odstraňte obsah/obal:Podle místních předpisů, autorizovaný nakládání s odpady.