Úvod » Čističe do koupelny a kuchyně » WELL DONE FERTIX dezinfekční prostředek Lemon 1l


        

WELL DONE FERTIX dezinfekční prostředek Lemon 1l

 

Číslo produktu: 4964
Výrobce: Well Done
EAN kód: 5998466114964
naše cena bez DPH: 27 Kč
naše cena s DPH (21 %):
33 Kč

do košíku:
  ks  

Lehce a účinně odstraňuje nečistotu, dezinfikuje a chrání před plísní, bělí a dokonale odmašťuje.

 

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Bezpečnostní upozornění:

 

                Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

Reakce: P301 + P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.